Projekt: Výstavba multifunkčného ihriska pri Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola és Óvoda na podporu diverzifikácie a rozvoja športu

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu a mládeže pre rok 2018 - šport
Oblasť podpory: Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba
Názov žiadateľa: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, 821 06, Bratislava
Názov projektu: Výstavba multifunkčného ihriska pri Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola és Óvoda na podporu diverzifikácie a rozvoja športu
Stručný popis projektu:
Žiadaná suma: 19 998,10 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 32,50
Percentuálne vyjadrenie: 65,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 3 800,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Dotačná komisia navrhuje zvýšiť dotáciu oproti odporúčaniu hodnotiacej komisie na základe návrhu a jednohlasného súhlasu všetkých prítomných členov dotačnej komisie.