Projekt: Rekonštrukcia zázemia školských telocviční

Základné informácie
Rok: 2018
Dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu a mládeže pre rok 2018 - šport
Oblasť podpory: Podpora športovej infraštruktúry - prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba
Názov žiadateľa: ZRPŠ Pri kríži
Názov projektu: Rekonštrukcia zázemia školských telocviční
Stručný popis projektu:
Žiadaná suma: 10 000,00 €
Doplňujúce informácie
Priemer počtu bodov: 38,50
Percentuálne vyjadrenie: 77,00 %
Odporúčaná suma - Hodnotiacej komisia: 1 200,00 €
Slovné hodnotenie hodnotiteľov: Dotačná komisia sa stotožňuje s odporúčaním hodnotiacej komisie.